Serviciile publice performante furnizate cetățenilor din Municipiul Caransebeș

Axa de finanțare:

Program Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2 Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente,Obiectivul specific 2.1Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP

Valoare totală – 2979308,5 lei